Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL2/  67  / 2019                                         Słupsk, dn. 23 .05.2019 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sportowa 33A                     w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15            w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: TERMOMODERNIZACJA- remont budynku wielorodzinnego zgodnie z załączonym przedmiarem robót w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej „Sportowa 33 A ” w Słupsku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2. Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty

3. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy.

4. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

5. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.            Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności          na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej      Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – TERMOMODERNIZACJA- remont  budynku wielorodzinnego w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej              „Sportowa 33 A ” w Słupsku”2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 06.06.2019 r.             o godz. 11:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Magdalena Rybicka

e-mail: magdalena.rybicka@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76-36 / 785-520-178., w godzinach   od 7:30 do 15:30,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną.

…………………………………

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
1.pdf435,61 kB
formularz ofertowy.doc40,00 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
PRZEDMIAR SPORT 33A.pdf9 563,81 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2019-05-23, godz. 09:58)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2019-05-23, godz. 09:58)
Odwiedzin: 1265

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409350