Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Tuwima 4

76-200 Słupsk

Działające w imieniu i rzecz:

Wspólnoty Mieszkaniowej Sygietyńskiego11

 

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynek przy 
Sygietyńskiego 11

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  13 maja  2019 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 maja 2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

Załączniki do SIWZ:

 1. Formularz oferty

 2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych

 6. Wykaz  osób

 7. Oświadczenie – grupa kapitałowa

 8. Opis przedmiotu zamówienia Sygietyńskiego 11

 9. Projekt budowlany Sygietyńskiego 11

 10. STWiOR

 11. Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 541991-N-2019.pdf6 665,39 kB
Siwz.pdf16 559,71 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc106,50 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc90,50 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc92,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc277,00 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc78,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc68,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc75,50 kB
Zał. 8 - opis przedmiotu zamóweinia - Sygietyńskiego 11.doc41,00 kB
Zał. 9 -Projekt budowlany.zip7 911,51 kB
Zał. 10 - STWiOR- Sygietyńskigo 11.pdf584,11 kB
Zał. 11 - Przedmiary robót- Sygietyńskiego 11.zip600,14 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf912,40 kB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf832,27 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-04-26, godz. 13:06)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-04-26, godz. 12:58)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626650