Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 Numer sprawy: 12/DTZ/K/U/2019

Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                     

Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji rozbiórek zabudowań obiektów budowlanych  przy ul. Sierpinka 3of, Niedziałkowskiego 1, Ogrodowa 13, Długa 40a, Kopernika 13, Szczecińska 89,90,92, Wileńska 24 of, Niemcewicza 21a, Poniatowskiego 27c, Portowa-Borchardta, Szkolna 2a, Skłodowskiej 10-11, Krasińskiego 21, Witta Stwosza 9 w Słupsku

Termin wykonania zamówienia:  10 maja 2019

Termin i miejsce składania ofert:   15.04.2019r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórek zabudowań obiektów  budowlanych” Nr sprawy: 12/DTZ/K/U/2019, nie otwierać przed dniem  15.04.2019 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.04.2019r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, doświadczenie projektanta branży konstukcujno-budowlanej, spełniającego wymagany warunek, który będzie realizował projekt  40%

Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Formularz ofertowy

3) Wykaz osób

4) Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf462,04 kB
Instukcja dla oferentów.pdf2 785,04 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc70,00 kB
Zał. 2- Wykaz osób.doc86,50 kB
Zał. 3 - projekt umowy.docx38,84 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf584,15 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-04-09, godz. 12:50)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-04-09, godz. 12:50)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605293