Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Tuwima 4

76-200 Słupsk

Działające w imieniu i rzecz:

Wspólnoty Mieszkaniowej Żeromskiego 4

 

Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska  –  budynek przy
Żeromskiego 4

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. , 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 , pok. 4 (Sekretariat ) nie później niż do dnia  18 kwietnia  2019 r.  do  godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Słupsku przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5. 

Otwarcie ofert jest jawne.

UWAGA: Zamiana terminu składania ofert do dnia 24 kwietnia 2019 roku. Godziny skladnia i otwarcia pozostają bez zmian.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 4 - Wzór umowy

Załącznik Nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych

Załącznik Nr 6 - Wykaz  osób

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie – grupa kapitałowa

Załącznik Nr 8 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 9 - Projekt budowlany – Żeromskiego 4

Załącznik Nr 10 -STWiOR –Żeromskiego 4

Załącznik Nr 11 -Przedmiar robót – Żeromskiego 4

Załącznik Nr 11 - zmieniony przedmiar robót - Żeromskiego 4

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
SIWZ.pdf15 154,07 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc107,00 kB
Zał. 2 - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału.doc91,00 kB
Zał. 3- Wzór oświadczenia o braku podsatw do wykluczenia.doc93,00 kB
Zał. 4 - wzór umowy.doc277,50 kB
Zał. 5 - Wykaz robót.doc79,50 kB
Zał. 6 - Wykaz osób.doc69,00 kB
Zał. 7 - Oświadczenie-grupa kapitałowa.doc76,00 kB
Zał. 8 - opis przedmiotu zamówienia .doc44,50 kB
Zał. 9 - projekt budowlany.zip5 258,47 kB
Zał. 10 - STWiOR.pdf363,23 kB
Zał. 11 - przedmiar robót.pdf11 752,53 kB
ZP400PodgladOpublikowanego.aspx.htm86,91 kB
Zamiana terminu składania ofert.pdf484,44 kB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf256,57 kB
Odpowiedź na pytania do treści SIWZ.pdf832,64 kB
Zał.11 - zmieniony przedmiar robót.pdf503,77 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf611,13 kB
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf441,77 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-04-03, godz. 10:08)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-04-18, godz. 12:58)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2732083