Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy:9/DTZ/K/U/2019

Zamawiający: Miasto Słupsk, w którego imieniu działa zarządca nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4

Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji od strony podwórka ścian budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul.  Poniatowskiego 12,13,14,15,16,17,19,20,21, 22, 23,24

Termin wykonania zamówienia:  28 czerwca 2019 rok

Termin i miejsce składania ofert:   10.04.2019 r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji od strony podwórka ścian budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul.  Poniatowskiego 12,13,14,15,16,17,19,20,21, 22, 23,24 ” Nr sprawy: 9/DTZ/K/U/2019, nie otwierać przed dniem  10.04.2019 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu oferty wg. wzoru załącznika nr 1 do instrukcji dla oferentów. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.04.2019 r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, doświadczenie projektanta
w branży architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej,  który będzie realizował projekt  40%.

Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały
w Instrukcji dla oferentów.

Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Formularz ofertowy

3) Wykaz osób

4) Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf475,07 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 809,10 kB
Zal. 1- Formularz oferty.doc70,00 kB
Zal. 2- Wykaz osób.doc87,50 kB
Zał. 3 - projekt umowy.docx41,07 kB
Unieważnienie postępowania .pdf188,14 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-04-03, godz. 09:40)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-04-03, godz. 09:39)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4605882