Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL2/ 20 / 2019                                Słupsk, dnia           22 .02.2019r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Niemcewicz 12,12A,12B w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku    ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1.  Przedmiot zamówienia:   Termomodernizacja budynku Niemcewicza 12,12A,12B w Słupsku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: przedmiary robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania

3. Termin realizacji zamówienia: 01.05.2019r. - 31.12.2019r.

 1. Warunki udziału Wykonawcy:

    a) Posiadał doświadczenie w pracach termomodernizacyjnych. Poświadczenie należy złożyć do          oferty.

     b) Posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 500.000, 00 zł

  5. Kryteria wyboru oferty : cena  - 80%, okres gwarancji – 20% Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny.

  6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

  Terminy

  1. Ofertę składająca się formularza ofertowego, dokumentów poświadczających spełnienie warunków udziału              w postępowaniu oraz kosztorys ofertowy  należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta –    Termomodernizacja budynku Niemcewicza 12 12a 12b                w Słupsku”.

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu  07.03.2019r. do godz. 15.00

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Beata Lisiecka                                     

  e-mail: beata.lisiecka@pgm.slupsk.pl, tel. 59-848-76- 35/ 725 757 817, w godzinach od 8.00 do 16.00,

    

  Wybór oferty

   

 1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają  właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.

 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie określonych w zamówieniu kryteriów. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

   

  Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 1. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną

   

                                                                                        ………………………………… 

            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
Niemcewicza 12 - przedmiar- termomodernizacja.pdf13 594,55 kB
Niemcewicza 12 - przedmiar- termomodernizacja.pdf13 594,55 kB
Niemcewicza 12 12z 12b termomodernizacja zapytanie ofertowe.pdf466,35 kB
Niemcewicza 12B-przedmiar -termomodernizacja.pdf6 745,17 kB
Niemcewicza 12A - przedmiar -termomodernizacja.pdf10 103,02 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2019-02-25, godz. 12:51)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2019-02-25, godz. 12:51)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897517