Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 13.02.2019r.

 

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 6/DTZ/K/U/2019

 

 1. Zamawiający:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,    

 2. Przedmiot zamówienia: wykonanie usług kompleksowej deratyzacji nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

 3. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania - I - etapu od dnia 15.03.2019 r. do dnia 15.04.2019 r.

Termin wykonania - II - etapu od dnia 15.10.2019 r. do dnia 15.11.2019 r.

oraz dodatkowo w ramach profilaktyki gwarancyjnej – sukcesywnie wg występujących potrzeb od zawarcia umowy do 31.12.2019r.

 1. Termin i miejsce składania ofert:  22.02.2019 r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na – Na wykonanie usług kompleksowej deratyzacji nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

Nr sprawy:6/DTZ/K/U/2019 , nie otwierać przed dniem 22.02.2019 roku godz. 9:10.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do instrukcji dla oferentów. 

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 22.02.2019r. o godz.9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 6. Szczegółowe warunki udziału określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 8. Informacje o wynikach postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 9. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Wykaz usług

  4. Wzór umowy

  5. Wykaz nieruchomości

    

    

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf518,28 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 748,85 kB
Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc56,50 kB
Załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx22,02 kB
Załacznik nr 3 -Wzór umowy dla wspólnot-deratyzacja.doc49,00 kB
Wykaz nieruchomości.zip446,04 kB
Informacja o wyniku postępowania WM.pdf617,64 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2019-02-13, godz. 12:07)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2019-02-13, godz. 12:04)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604707