Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                 Słupsk, dn. 10.01.2019r.

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 4/DTZ/K/RB/2019

Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                     

Przedmiot zamówienia:   „Rozbiórka piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych i socjalnych będących własnością Miasta Słupska"

Termin wykonania zamówienia:

- od daty podpisania umowy do dnia 30.01.2019r.

Termin i miejsce składania ofert:  16.01.2018r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na Oferta –„Rozbiórka piecy kaflowych w lokalach mieszkalnych i socjalnych będących własnością Miasta Słupska.”  Konkurs ofert na - Nr sprawy: 4/DTZ/K/RB/2019 nie otwierać przed dniem 16.01.2019 roku godz. 09.30.”

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.01.2019 r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik,

tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Fomularz oferty

3) Wykaz robót

4) Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie .pdf467,83 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 322,44 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc74,00 kB
Zał. 2 - Wykaz robót.doc48,00 kB
Zał. 3- umowa projekt.doc65,50 kB
Odpowiedź na zapytanie.pdf232,18 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf518,51 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2019-01-10, godz. 13:57)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2019-01-10, godz. 13:56)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885108