Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 20.11.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 35/DTZ/RB/2018 

 

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: montaż i dostawa 320 sztuk wodomierzy dla zimniej wody w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.

 3. Termin wykonania zamówienia: dwa tygodnie od podpisania umowy

 4. Termin i miejsce składania ofert:   26.11.2018r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.    76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

  Konkurs ofert na „montaż i dostawę 320 sztuk wodomierzy dla zimniej wody w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. ” – Nr sprawy: 35/DTZ/RB/2018, nie otwierać przed dniem 26.11.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.11.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2.  Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, gwarancja 40%

 3. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 4. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 5. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 6. Załączniki:

  1. Formularz oferty

  2. Wykaz robót

  3. Wzór umowy

  4. Przedmiar robót,

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf455,54 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 757,15 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc70,50 kB
Zał. 2 - Wykaz robót.doc47,50 kB
Zał. 3- Wzór umowy.docx25,18 kB
Zał. 4- Przedmiar robót.pdf133,89 kB
Odpowiedź na zapytania.pdf955,18 kB
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf241,21 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-11-20, godz. 12:42)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-11-20, godz. 12:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614181