Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 14.11.2018r.

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 33/DTZ/RB/2018

Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Słupsk                     

Przedmiot zamówienia: wykonanie utwardzenia terenu przy budynkach mieszkalnych ul. Wyspiańskiego 10 i 11  w Słupsku

Termin wykonania zamówienia:  do dnia  21 grudnia 2018 roku

Termin i miejsce składania ofert:  21.11.2018r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie utwardzenia terenu przy budynkach mieszkalnych
ul. Wyspiańskiego 10 i 11  w Słupsku  ” Nr sprawy: 33/DTZ/RB/2018, nie otwierać przed dniem  21.11.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.11.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%

Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

4) Przedmiar robót

5) Mapka z zakresem prac

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie konkurs ofert.pdf448,40 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf1 952,28 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc70,00 kB
Zał. 2- umowa projekt.doc56,50 kB
Zał. 3 - przedmiar robót.pdf1 156,23 kB
Zał. 4 - mapka z zakresem.pdf429,59 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf573,28 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-11-14, godz. 12:27)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-11-14, godz. 12:27)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242482