Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/185/2018 Słupsk, dn. 07.11.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sierpinka 4 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: gruntowny remont budynku przy ul. Sierpinka 4 w Słupsku.

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-remont dachu wraz z przemurowaniem kominów oraz wymianą rynien i rur spustowych

- remont izolacji wraz z dociepleniem od strony ulicy i podwórza zgodnie z projektem budowlanym

- remont klatki schodowej – malowanie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

3. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2019

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 60 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

  1. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć: kosztorys ofertowy.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

Terminy

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – gruntowny remont budynku przy ul. Sierpinka 4 w Słupsku”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 07.12.2018 r. o godz. 10:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Aleksandra Betto,

e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 725 757 809 w godz. od 8:00 do 14:00.

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacją techniczną

4. Projekt budowlany

5. Przedmiar

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGLOSZENIE Sierpinka 4 remont gruntowny.pdf332,38 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt26,70 kB
Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie z dokumentacja techniczna.odt15,18 kB
PROJEKT BUDOWLANY Sierpinka 4.pdf4 772,14 kB
SIERPINKA 4 - PRZEDM.PDF335,05 kB
Formularz ofertowy.odt16,99 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2018-11-07, godz. 18:01)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2018-11-09, godz. 17:47)
Odwiedzin: 1429

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592169