Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Wspólnota Mieszkaniowa „Niemcewicza 18” w Słupsku ogłasza konkurs ofert na:

 

wykonanie instalacji c.o. + c.w.u. w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. Niemcewicza 18 w Słupsku.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2012r.

W ramach zamówienia do wykonania należeć będzie następujący zakres rzeczowy:

- wykonanie instalacji c.o. +c.w.u zgodnie z załączonym projektem technicyzm.

- demontaż gazowych przepływowych podgrzewaczy wody, wraz z odbiorem przez służby Zakładu

Gazowniczego.

- dokonanie próby szczelności na zimno i na gorąco.

- naprawa ściany po robotach montażowych.

- udzielnie kredytu konsumenckiego na okres 5 lata na wymienione w zamówieniu prace.

Projekt budowlany instalacji c.o. +c.w.u. , przedmiar robót formie elektronicznej odebrać można w siedzibie Administracji Wspólnot i Lokali Nr 2 przy ul. Niemcewicza15, w pokoju nr 2 w godzinach od 700 do 1000.

 

Termin składania ofert upływa dnia 18.05.2012r. o godz. 1200

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administracji Wspólnot i Lokali Nr 2 Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Niemcewicza 15.

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego na wykonanie prac określonych w otrzymanym przedmiarze robót.

Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem i przedmiarem robót, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania instalacji.

Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do sporządzenia oferty. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wykonawca po zakończeniu prac rozliczy zadanie kosztorysem powykonawczym z podziałem na koszty części wspólnej i koszty poniesione na poszczególne mieszkania. Koszty związane z przygotowywaniem i złożeniem oferty ponosi oferent.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

PGM/AWiL nr 2 – Oferta na wykonanie instalacji c.o.+c.w.u. w budynku przy ul. Niemcewicza 18.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2012r. o godzinie 1300 w siedzibie zamawiającego przy ul. Niemcewicza 15, pokój nr 6. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. W konkursie ofert mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,,Prawo zamówień publicznych"- oświadczenie musi być załączone do oferty.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator p. Edyta Wabiszczewicz

tel. 59 8487635 pokój nr 2 w godz. 700 do 1000.

 

Kryteria wyboru ofert:

1. Najniższa cena ofertowa.

 

Dodatkowo oferta powinna posiadać: posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł /kopia załączona do oferty/.

 

Wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „Niemcewicza 18”

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie konkurs ofert Niemcewicza 18.pdf576,16 kB
PB Niemcewicza 18.pdf2 927,53 kB
Przedmiar Robót.pdf184,28 kB
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-05-10, godz. 08:44)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:54)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604888