Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 04.10.2018r.

  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

 

 

Numer sprawy: 29/DTZ/U/2018 

 

1. Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

2. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji rozbiórek budynku przy ul. Długiej 33 oraz budynku przy ul. Płowieckiej 2

3. Termin wykonania zamówienia:  22 października 2018 roku

4. Termin i miejsce składania ofert: 09.10.2018r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. , 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórek budynku przy ul. Długiej 33 oraz budynku przy ul. Płowieckiej 2”             Nr sprawy: 29/DTZ/U/2018, nie otwierać przed dniem 09.10.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.10.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

6. Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, doświadczenie projektanta branży konstukcujno-budowlanej, spełniającego wymagany warunek, który będzie realizował projekt  40%

7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

8. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10. Załączniki:

1)  Instrukcja dla oferentów

2)  Formularz ofertowy

3)   Wykaz osób

4)    Wzór umowy

 

                                                                                                  Podpisała: Ewa Wach          

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf453,44 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 894,37 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc69,50 kB
Zał. 2- Wykaz osób.doc86,50 kB
Zał. 3- umowa projekt.doc97,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf512,34 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-10-04, godz. 08:12)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-10-04, godz. 08:10)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604437