Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 14.09.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

 

Numer sprawy: 28/DTZ/RB/2018 

1.  Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Słupsk                      

2.  Przedmiot zamówienia: wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia z kostki betonowej typu „Polbruk” przy budynku mieszkalnym przy ul. Wiatracznej 5C w Słupsku

3. Termin wykonania zamówienia:  do dnia 31 października 2018 roku

4. Termin i miejsce składania ofert:  21.09.2018r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.              76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie chodnika wzdłuż ogrodzenia z kostki betonowej typu „Polbruk” przy budynku mieszkalnym przy ul. Wiatracznej 5C w Słupsku” Nr sprawy: 28/DTZ/RB/2018, nie otwierać przed dniem  21.09.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 21.09.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5.  Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

6.  Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%

7.  Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

8.  Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10.  Załączniki:

1)  Instrukcja dla oferentów

2)  Formularz ofertowy

3)  Wzór umowy

4)  Przedmiar robót

 

                                                                                 Podpisała: Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf445,33 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 016,68 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc69,00 kB
Zał. 2- umowa projekt.doc55,50 kB
Zał. 3 - przedmiar.pdf263,87 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf493,71 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-09-14, godz. 12:43)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-09-14, godz. 12:41)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2606565