Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 28.08.2018r.

  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 22/DTZ/RB/2018 

1.  Zamawiający: Miasto Słupsk Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Prezydenta Miasta Słupsk    

2. Przedmiot zamówienia: oznaczenie miejsc parkingowych wraz z wydzieleniem 5 miejsc dl osób niepełnosprawnych na parkingu posesji przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku

3. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy

4. Termin i miejsce składania ofert:   31.08.2018r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.  76-200 Słupsk ul. Tuwima 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „Oznaczenie miejsc postojowych wraz z wydzieleniem 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych na parkingu na posesji przy ul. Jana Pawła II 1 w Słupsku” Nr sprawy: 22/DTZ/U/2018, nie otwierać przed dniem  31.08.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.08.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

6. Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%

7. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

8.Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10. Załączniki:

1) Instrukcja dla oferentów

2) Formularz ofertowy

3) Wzór umowy

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf456,26 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf1 969,55 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc68,50 kB
Zał. 2- umowa projekt.doc52,00 kB
unieważnienie postępowania.pdf203,73 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-08-28, godz. 08:31)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-08-28, godz. 08:31)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614171