Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 23.08.2018r.  

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT 

 

Numer sprawy: 24/DTZ/U/2018

 

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej oraz instalacji ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej w lokalach komunalnych przy
  ul Na Wzgórzu 1/7, ul. Mierosławskiego 3/7, ul. W. Polskiego 37/2, ul. Prusa 15/2

 3. Termin wykonania zamówienia:  10 dni od dnia podpisania umowy

 4. Termin i miejsce składania ofert:  29.08.2018r., o godz. 8:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej oraz instalacji ogrzewania gazowego i ciepłej wody użytkowej w lokalach komunalnych przy
ul.
Na Wzgórzu 1/7, ul. Mierosławskiego 3/7, ul. W. Polskiego 37/2, ul. Prusa 15/2

” Nr sprawy: 24/DTZ/U/2018, nie otwierać przed dniem  29.08.2018 roku godz. 8:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.08.2018r. o godz. 08:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2.  Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, doświadczenie projektanta branży instalacyjnej, spełniającego wymagany warunek, który będzie realizował projekt  40%

 3. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 4. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 5. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 6. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz ofertowy

  3. Wykaz osób

  4. Wzór umowy

    

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja dla ofertentów.pdf3 193,70 kB
Ogłoszenie o konkursie.pdf501,26 kB
Zał. 1- Formularz oferty.doc69,50 kB
Zał. 2- Wykaz osób.doc86,00 kB
Zał. 3- umowa projekt.doc103,50 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf608,31 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-08-23, godz. 12:46)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-08-23, godz. 12:45)
Odwiedzin: 1611

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556980