Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL2/153/2018                                         Słupsk, dnia 20.08.2018  r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Podgórnej 19 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu bydynku ul. Podgórna 19 polegającego na remoncie dachu (bez docieplenia), dociepleniu elewacji, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych zgodnie z dołączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową.

   

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zawarty w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,

                                                                               

  3. Termin realizacji zamówienia: remont dachu 2018 r., pozostałe prace - termin do uzgodnienia ze wspólnotą mieszkaniową

   

  4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat

   

  5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

   

  6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnionym przedmiarem robót i jego wyceną. Wycena powinna obejmować robociznę wraz z narzutami, użytymi materiałami oraz sprzęt.

   

  7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

   

  Terminy

  1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta – Podgórna 19 wykonanie remontu bydynku ul. Podgórna 19 polegającego na remoncie dachu (bez docieplenia), dociepleniu elewacji, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 03.09.2018 r. do godz. 10:00

  3.Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Robert Kupc,
  e-mail: robert.kupc@pgm.slupsk.pl , tel. (59) 84 87 669 , w godzinach od  7ºº do 15ºº.

   

  Wybór oferty

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia
  od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,

 3. Projekt budowlany (pominąć roboty nie ujęte w przedmiarze)

 4. Przedmiar robót – aktualizacja maj 2018

   

   

   

   

                                                                                                            ………………………………… 

            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
OGLOSZENIE Podgórna 19 wykonanie remontu bydynku ul. Podgórna 19 polegajacego na remoncie dachu....pdf427,86 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
PODGORNA 19-aktualizacja-przedmiar.pdf217,91 kB
Projekt budowlany cz.1.pdf36 611,73 kB
Projekt budowlany cz.2.pdf9 284,99 kB
Projekt budowlany cz.3.pdf3 302,70 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2018-08-21, godz. 13:08)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2018-08-21, godz. 13:04)
Odwiedzin: 1360

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5556890