Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

KONKURS OFERT - Nr sprawy: 4/DPZ/12/U/2012

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 14.000 euro

 

1. Zamawiający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, woj. pomorskie,

tel. (059) 842 82 93, fax. (059) 842 80 48, http://www.pgm.slupsk.pl,  – zarządca nieruchomości działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk oraz w imieniu zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza do składania ofert w przedmiotowym Konkursie ofert

 

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczone zostało ogłoszenie oraz  istotne warunki udziału w Konkursie ofert (stosowne załączniki i formularze): http://www.pgm.slupsk.pl (zakładka Przetargi)

 

3. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z 4-ro krotnym koszeniem trawników (w okresie wegetacji trawy) na terenach zewnętrznych nieruchomości komunalnych będących własnością Miasta Słupsk oraz nieruchomości wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Wykaz posesji oraz ich powierzchnie określa załącznik nr 1 do umowy (stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia). Powierzchnia jednokrotnego koszenia trawników wynosi 66 975,78 m2.

Przedmiot zamówienia, zakres usługi oraz obowiązki Wykonawcy opisane są we wzorze umowy (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

Zakres usług dla każdego pokosu obejmuje:

-         przygotowanie terenu trawników do koszenia (zebranie kamieni, butelek itp.),

-         skoszenie trawy kosiarkami spalinowymi – przewiduje się 4-ro krotne koszenie trawy w okresie wegetacji,

-         dokaszanie trawy w miejscach trudnodostępnych i wokół drzew oraz krzewów kosiarkami żyłkowymi lub kosami ręcznymi,

-         zgrabienie skoszonej trawy,

-         zamiecenie trawy z alejek, chodników, opasek przy budynkach, okienek piwnicznych wnęk itp. powierzchni,

-         wywiezienie trawy z pokosu.

 

3.1. Wykonawca będzie zobowiązany do wystawiania faktur VAT wg następujących zasad:

a) odrębnie na posesje wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Zamawiającego 

b) odrębnie na Miasto Słupsk (dotyczy pozostałych nieruchomości – w całości  gminnych).

3.2. Ilości wskazanych  metrów kwadratowych stanowią maksymalne potrzeby Zamawiającego.

3.3. Realizacja zamówienia polegać będzie na sukcesywnym wykonywaniu usługi koszenia trawników w okresie obowiązywania umowy, na podstawie zlecenia wystawionego przez Zamawiającego.

3.4. Zamawiający określając w zleceniu ilość dni na wykonanie usługi przyjmuje, że w 1-ym dniu roboczym zostaną skoszone trawniki o łącznej powierzchni nie większej niż 10 000 m² biorąc pod uwagę odpowiednie warunki atmosferyczne.

3.5. Wykonawca zostanie poinformowany każdorazowo o terminie realizacji usługi zleceniem otrzymanym od Zamawiającego.

3.6. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa aby zdobyć wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości.

3.7. Usługi będą wykonywane na terenie czynnym. Należy przestrzegać porządku i zasad współżycia społecznego.

 

3.8. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiącej załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

3.10. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  najniższa cena - 100%

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

5. Termin wykonania zamówienia (wymagany) – od dnia zawarcia umowy do 15.10.2012r.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

·   spełniają wymogi art. 22 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

·   nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych,

·   zaoferują termin płatności za wykonane zamówienia nie krótszy niż 30 dni.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków  udziału w postępowaniu:

1)       Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do ogłoszenia;

2)       Wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący kalkulację ceny ofertowej z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1A do ogłoszenia.

3)       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do ogłoszenia

4)       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – załącznik nr 2A do ogłoszenia,

5)       Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy (wykonawcy) składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

6)       Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji, w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty terminu składania ofert, przynajmniej 1 zamówienia  obejmującego usługi w zakresie koszenia trawników na terenach miejskich o powierzchni koszenia nie mniejszej niż 50.000m2 dla jednego pokosu.

7)       Dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje.

8)       Wykazu sprzętu /narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 4 do ogłoszenia

Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje lub będzie dysponował niżej wymienionym sprzętem niezbędnymi do wykonania zamówienia tj: - co najmniej 6 kosiarkami spalinowymi do koszenia trawy oraz co najmniej 4 kosiarkami żyłkowymi (kosami spalinowymi).

9)       Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 100.000 zł.

 

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7  niniejszego ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt 7, ppkt. 3), 4), 5)  niniejszego ogłoszenia dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile te podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów  niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału
w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

8.       Termin składania ofert upływa dnia 20.04.2012r. o godzinie 10:00

9.       Ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami. należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pok. nr 4 (sekretariat). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczoną napisem:

„Oferta na koszenie trawników na terenach zewnętrznych

nieruchomości zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

10.    Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.04.2012r. o godzinie 10:15 – pokój nr 6 

11. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Joanna Urbańska – pokój nr 6

tel. (59) 84 87 522,  w godz. od 9:00 do 13:00

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Urbańska
Udostępnił: Joanna Urbańska (2012-04-16, godz. 08:13)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:37)
Nazwa plikuRozmiar
ogl.o konkursie nr sprawy 4DPZ12U2012_1str..jpg564,49 kB
ogl.o konkursie nr sprawy 4DPZ12U2012_2str..jpg577,49 kB
Zalacznik nr 1_Formularz oferty.pdf170,45 kB
Zalacznik nr 1A_Formularz cenowy.pdf183,25 kB
Zalacznik nr 2_do ogłoszenia_oswiadczenie.pdf130,00 kB
Załącznik nr 2A do ogłoszenia.pdf261,36 kB
Zalacznik nr 3_do ogłoszenia_wykaz uslug.pdf124,62 kB
Zalacznik nr 4_do ogłoszenia_wykaz sprzetu.pdf133,64 kB
Zalacznik nr 5_Wzor umowy.pdf177,02 kB
Załącznik nr 1 do umowy_wykaz terenów do koszenia.pdf462,77 kB
Załącznik nr 2 do umowy_wzor protokolu odbioru.pdf328,76 kB
Informacja o wyniku postępowania.jpg322,17 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835089