Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL2/148/2018                                           Słupsk, dnia 26.07.2018  r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Tuwima 21C w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

 1. Przedmiot zamówienia: przemurowanie czterech pionów kominowych ponad dachem z nowej cegły

   

  2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: piony kominowe do przemurowania wskazane w opinii kominiarskiej nr 239/2017 wykonanej przez  Zakład Usług Kominiarskich „FLORIAN” Piotr Jancz.

                                                                               

  3. Termin realizacji zamówienia: 2018 r. miesiąc do ustalenia ze Wspólnotą Mieszkaniową

   

  4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat

   

  5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

   

  6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy wraz z  wyszczególnionym przedmiarem robót i jego wyceną. Wycena powinna obejmować robociznę wraz  z narzutami, użytymi materiałami oraz sprzęt.

   

  7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

   

  Terminy

  1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta – Tuwima  21C przemurowanie czterech pionów kominowych ponad dachem z nowej cegły.

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 10.08.2018 r. do godz. 10:00

  3.Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Robert Kupc,
  e-mail: robert.kupc@pgm.slupsk.pl , tel. (59) 84 87 669 , w godzinach od  7ºº do 15ºº.

   

  Wybór oferty

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia
  od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,

 3. Opinia kominiarska

   

   

   

   

   

                                                                                                            ………………………………… 

            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2018-07-27, godz. 09:28)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2018-07-27, godz. 09:18)
Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
OGLOSZENIE Tuwima 21C przemurowaniem czterech pionów kominowych ponad dachem.pdf397,95 kB
opinia kominiarska nr 239_2017.pdf508,53 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954441