Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: /AwiL1/2018 Słupsk, dn. 18.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Zamenhofa 4 w Słupsku,
w imieniu której działa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku
ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku,
zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont elewacji frontowej oraz dachu z wymianą rynien, rur spustowych, przemurowanie komimów, wymiana obróbek blacharskich.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- projekt budowlany z zatwierdzoną kolorystyką oraz uzgodnieniami konserwatora (budynek jest wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków),

- kosztorys inwestorski,

- kosztorys nakładczy,

- przedmiar robót,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

liczba egzemplarzy w wersji papierowej: 5, liczba egzemplarzy w wersji elektronicznej: 1.

3. Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

5. Warunki płatności: przelewem 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie
z dopiskiem:
„Oferta - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont elewacji frontowej oraz dachu z wymianą rynien, rur spustowych, przemurowanie komimów, wymiana obróbek blacharskich budynku przy ul. Zamenhofa 4”.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 03.08.2018 r. o godz. 10:00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Więcek,

e-mail: malgorzata.wiecek@pgm.slupsk.pl, tel: 725-757-822, w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokonają właściciele bez udziału oferentów,
w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie
u administratora budynku.

2. Właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2018-07-24, godz. 07:24)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2018-07-24, godz. 07:24)
Nazwa plikuRozmiar
SKMBT_C28018071807250.pdf418,97 kB
Formularz ofertowy.odt17,09 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt23,42 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954365