Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

ZAPYTANIE CENOWE

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, działający jako zarządca nieruchomości w imieniu Miasta Słupsk zaprasza do złożenia oferty na:

 

1.1  Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia jest wykonanie prac remontowych w lokalu nr 2 stanowiący własność Miasta Słupsk  znajdujący się w budynku przy ul. Piekiełko 20 w Słupsku.

 

1.2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w lokalu nr 2 stanowiący własność Miasta Słupsk znajdujący się w budynku przy ul. Piekiełko 20 w Słupsku, zgodnie z zakresem przedstawionym w przedmiarze robót. Prace remontowe w lokalu nr 1 obejmują oprócz typowych prac budowlanych również:

- naprawę i uporządkowanie instalacji elektrycznej w lokalu

- postawienie nowego pieca kaflowego.

 

2.      Termin realizacji zamówienia: do 30.05.2012r.

3.      Wymagany okres gwarancji: 3 lata

4.      Miejsce i termin złożenia oferty 05.04.2012r. do godz. 9:00 w siedzibie Zmawiającego AWiL1 przy ul. Prusa 6, pok. SEKRETARIAT

5.      Termin i miejsce otwarcia ofert: 05.04.2012r.  w siedzibie Zmawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 17

6.      Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu faktury, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7.      Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Radosław Cybulski (administrator)

8.      Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofert).

9.      Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kalkulację ceny – kosztorys ofertowy.

10.  Załączniki (do odbioru u administratora)

1. Formularz ofertowy

2. Przedmiar robót

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-03-30, godz. 12:31)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:37)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604473