Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

                                                                                                       Słupsk, dnia 22.03.2012 r.

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E  !

 

 

  

 Administracja Wspólnot i Lokali Nr 1  Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku przy ulicy Prusa 6 ogłasza konkurs ofert na:  

 

Rozbiórka budynku oficyny przy ul. Woj. Polskiego 8 w Słupsku. 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2012r.

Przedmiar robót odebrać można w siedzibie Administracji Wspólnot i Lokali  Nr 1 przy ul. Prusa 6, w pokoju  nr 7 w godzinach od 7.00 do 10.00.

 

Termin składania ofert upływa dnia 06.kwietnia 2012r. o godz. 8:00

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1  Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Prusa 6.

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego na wykonanie prac określonych w otrzymanym przedmiarze robót.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z tym, iż oferent zapoznał się z zakresem i przedmiarem robót, oraz, że dokonał sprawdzenia zakresu robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania rozbiórki.

Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:

 

PGM/AW41 -OFERTA  Rozbiórka budynku oficyny Woj. Polskiego 8.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.04.2012r. w siedzibie zamawiającego przy ul. Prusa 6, pokój nr 8. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

 

W konkursie ofert mogą wziąć udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy ,,Prawo zamówień publicznych"- oświadczenie musi być załączone do oferty.

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest administrator p. Krzysztof Kisiel

tel. 059 84 87 580  pokój nr 8 w godz. 7.00 do 10.00.

 

Kryteria wyboru ofert:

1. Cena ofertowa, wiarygodność firmy /referencje/,  posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 250 000 zł /kopia załączona do oferty/.

 Wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty. Mieszkaniowej Wojska Polskiego 8

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie przetarg ofertowy - Rozbiórka budynku oficyny ul. W. Polskiego 8.pdf271,14 kB
Owiadczenie zart. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 - wzór rob. budowlane.pdf98,08 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-03-30, godz. 11:39)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:53)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4606107