Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 29.03.2012r.

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                               

Miasto Słupsk – reprezentowane przez

zarządcę nieruchomości - Przedsiębiorstwo

Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4                                                                 Do wykonawców

 

 Numer sprawy: 3/DPZ/RB/2012

  

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonywanie robót zduńskich w zasobach mieszkaniowych Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku.

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) zwanej  dalej „ustawą” informuje, iż dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

1.  W rozdziale nr XII pt. „OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY” dotychczasowa treść punktu 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty bezpośrednie oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia tj.  wynikające z opisu przedmiotu zamówienia w rozdziale nr III SIWZ i w pozostałych dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia tj. :

1) w przedmiarze robót i kosztorysie nakładczym stanowiącym załącznik nr 8 SIWZ,

2) w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącej załącznik nr 9 SIWZ;

3) w wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 SIWZ

oraz powinna uwzględniać specyfikę o raz miejsce i czas wykonywania robót tj. zamieszkałe lokale mieszkalne – konieczność zabezpieczania podłóg i mebli, a także lokalizację robót na różnych kondygnacjach (od parteru do 4 pietra) i w skrajnie różnych częściach miasta Słupska”.

 

2.  W rozdziale nr XII pt. „OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY”  w punkcie 3.2  ostatnie zdanie zapisane wytłuszczoną czcionką otrzymuje następujące brzmienie: „W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić i wycenić wartość kompletów kafli inwestora wg cen wskazanych na stronie tytułowej kosztorysu nakładczego stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ”.

 

Wprowadzone niniejszą modyfikacją zmiany SIWZ są wiążące dla wykonawców.

 

Rozdzielnik:

1)       strona internetowa www.pgm.slupsk.pl

2)       tablica ogłoszeń PGM Sp. z o.o. ul. Tuwima 4

3)       a/a dokumentacja postępowania

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ - Nr spr. 3_DPZ_RB_2012.pdf476,07 kB
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-03-29, godz. 11:55)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-12-01, godz. 11:32)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626749