Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 25.05.2018 r.

Numer sprawy: 14/DTZ/U/2018

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Naprawa platformy schodowej typu HIRO-350 dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej przy ul. Herbsta 1A w Słupsku.

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: naprawy platformy schodowej typu HIRO-350 dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej przy ul. Herbsta 1A w Słupsku .

3.      Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy  

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 1.06.2018r., o godz. 9:00

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs na naprawy platformy schodowej typu HIRO-350 dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej przy ul. Herbsta 1A w Słupsku"

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.06.2018r. o godz. 9:10  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5.      Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.  Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Wzór umowy

4)      Wykaz usług

 

Podpisała: Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie.pdf285,89 kB
instrukcja dla oferentów.pdf1 893,92 kB
Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc66,00 kB
Załącznik nr 2 -Wzór umowy.doc52,50 kB
Załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx21,99 kB
Informacja o wyborze oferty.pdf473,65 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-05-25, godz. 14:08)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-05-25, godz. 14:07)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614142