Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn.25.05.2018r.

Nr sprawy 13/DTZ/U/2018

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

na usługę usuwania awarii i stałej konserwacji platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku

 

1.      Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

2.      Określenie przedmiotu zamówienia: usługa usuwania awarii i  stałej konserwacji platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk, a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku

3.      Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2020r.

4.      Termin i miejsce składania ofert

1)      Termin składania ofert: upływa w dniu 01.06.2018r., o godz. 9:30

2)      Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

3)      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - usługa usuwania awarii i stałej konserwacji platform schodowych oraz dźwigów osobowych zainstalowanych w nieruchomościach Miasta Słupsk,
a zarządzanych przez  PGM Sp. z o.o. w Słupsku"

4)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

5)      Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.06.2018r. o godz. 9:40  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5.      Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

6.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

7.      Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

8.      Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

9.      Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

10.  Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

11.  Załączniki:

1)      Instrukcja dla oferentów

2)      Formularz oferty

3)      Wzór umowy

4)      Wykaz usług

 

Podpisała: Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf436,98 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf1 976,29 kB
Załącznik nr 1- Formularz oferty.doc67,50 kB
Załącznik nr 2 -Wzór umowy.doc57,00 kB
Załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx21,98 kB
informacja o wyniku postępowania.pdf482,39 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-05-25, godz. 13:54)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-05-25, godz. 13:51)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5242499