Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

PGM Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza konkurs na zawarcie umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego z brokerem ubezpieczeniowym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Do zadań brokera ubezpieczeniowego należeć będzie w szczególności: 1. Świadczenie usług w zakresie planowania ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyk występujących w działalności Zamawiającego. 2. Analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z działalnością Zamawiającego. 3. Udział w procedurach udzielania zamówień publicznych na wybór ubezpieczyciela. 4. Bieżąca obsługa ubezpieczeń. 5. Pomoc w likwidacji szkód i roszczeń odszkodowawczych oraz czynnościach spornych. 6. Reprezentowanie Zamawiającego zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. 7. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego. 8. Opiniowanie polis ubezpieczeniowych, kontrahentów zewnętrznych wyłonionych w ramach prowadzonych postępowań przetargowych w tym na badania kliniczne.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności brokerskiej wymagane przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154 z póź. zm.). 5. Posiadają umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności brokerskiej na sumę ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich zdarzeń wynoszącą co najmniej 1.500.000,00 euro lub równowartość tej kwoty wyrażoną w złotych polskich - (wartość tę należy przeliczyć zgodnie z §4 ust. 2 określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz. U. Nr 122, poz. 1028). 6. Dysponują osobami posiadającymi zdolność do wykonywania czynności brokerskich. Ocena aplikacji zostanie dokonana w oparciu o informację zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia wymienione warunki. Termin składania aplikacji: od 26 marca do 2 kwietnia br. do godz. 15.00 Miejsce składania aplikacji: PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie dokonane do dnia 4.04.2012r. do godz. 15.00. Zarząd Spółki zastrzega sobie odwołanie konkursu bez podania przyczyny.

UWAGA! W związku z powstałym błędem pisarskim w opublikowanym ogłoszeniu w punkcie nr 8 dotyczacym zadań brokera ubezpieczeniowego na końcu zdania wykreśla się  słowa: w tym na badania kliniczne.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Mirosław Dańko
Udostępnił: Mirosław Dańko (2012-03-26, godz. 10:21)
Modyfikacja: Maciej Leśniak (2014-10-28, godz. 10:53)
Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE - konkurs na usługi brokerskie.pdf574,06 kB
Ogłoszenie- Konkurs na zawarcie umowy brokerskiej - poprawione.pdf564,88 kB
Zawiadomienie o wyniku konkursu na usługi brokerskie.pdf201,77 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1835173