Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL1/62/2018 Słupsk, dn.12.04.2018 r.

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa Jaracza 22/Słowackiego 1 w Słupsku, w której imieniu działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont dachów wraz z przemurowaniem kominów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Jaracza 22/Słowackiego 1 w Słupsku

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- kosztorys inwestorski – 2 egzemplarz w wersji papierowej

- przedmiar robót – 2 egzemplarz w wersji papierowej

- STWiORB - 1 egzemplarz w wersji papierowej

- 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany okres gwarancji: 24 miesiące

5. Warunki płatności - 30 dni od dnia złożenia faktury

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

Terminy

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w sekretariacie w zamkniętej kopercie z dopiskiem na: „Oferta – opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont dachów wraz z przemurowaniem kominów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej Jaracza 22/Słowackiego 1 w Słupsku”

2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.04.2018 o godz. 13:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Renata Stec e-mail: renata.stec@pgm.slupsk.pl, tel. 598487588 w godz. od 8:00 do 14:00

 

Wybór oferty

 

1. Otwarcie ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty / Pełnomocnik / Właściciele* bez udziału oferentów w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty / Pełnomocnik / Właściciele* zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
ogloszenie 62.pdf380,28 kB
zal.1. formularz ofertowy.odt18,69 kB
zal. 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf140,36 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2018-04-18, godz. 09:32)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2018-04-18, godz. 09:32)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885109