Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL 2/   45  /2018                                       Słupsk, dn.   23    .03.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Piekiełko 13-14                         w Słupsku,  w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy  ul. Niemcewicza 15              w Słupsku 

   

                                        zaprasza do złożenia oferty obejmującej :

1.Przedmiot zamówienia: wykonanie ekspertyzy technicznej  wraz z określeniem sposobu naprawy pękniętej ściany i stropu nad piwnicą oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dotyczącej remontu i  zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku przed dalszym pękaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z  Zarządem wspólnoty.

3. Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy 

4. Wymagany  minimalny okres gwarancji: …..............

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. 

7. Ofertę nelaży złożyć w formie pisemnej, w języku polskim  pod rygorem nieważności  na załączonym formularzu oferty. 

... Terminy

 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta –wykonanie ekspertyzy technicznej  wraz z określeniem sposobu naprawy pękniętej ściany i stropu nad piwnicą oraz sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dotyczącej remontu i  zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku przed dalszym pękaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  – Piekiełko 13-14”

 

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 06.04.2018 r. o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Katarzyna Skolarus                  

    e-mail: katarzyna.skolarus@pgm.slupsk.pl, tel. 782 992 001 , w godzinach od 7:00 do 15:00,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie                u administratora budynku.

 1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

   

  Załączniki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy.

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

   

                                         

    

   

                                                                                     ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2018-03-23, godz. 14:42)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2018-03-23, godz. 14:42)
Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
ogloszenie ekspertyza 03.2018.pdf350,40 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954381