Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL2/  41    /2018                                           Słupsk, dn.23.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Kilińskiego 17 - Podgórnej  23 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp.    z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia:  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji wraz z dociepleniem i izolacją ścian fundamentowych i remontem balkonów wraz z niezbędnymi uzgodnieniami w budynku Kilińskiego 17 oraz remontu dachu wraz z przemurowaniem kominów w budynku Podgórna 23.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z zarządem wspólnoty .

3. Termin realizacji zamówienia: miesiąc od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: ---------

5. Warunki płatności: 30dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.                    Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

  Terminy

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem:„Oferta –dokumentacja projektowo kosztorysową – Kilińskiego 17/Podgórna 23  .”

 2. 2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 11.04.2018 r. o godz. 14:00

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Edward Pytel,                                       

  e-mail: edward.pytel@pgm.slupsk.pl, tel. 725-757-803 w godzinach od 7 do 15.

    

  Wybór oferty

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

   

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną.

 

 

                                                                                          ………………………………… 

               (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
SKMBT_C22018032215250.pdf458,73 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2018-03-23, godz. 10:18)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2018-03-23, godz. 10:17)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897694