Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL1/40/2018 Słupsk, dn. 19.03.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1A w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu, wymiana pokrycia dachowego, przemurowanie kominów w budynku przy ul. Armii Krajowej 1A w Słupsku zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- projekt budowlany – 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

- kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

- przedmiar robót - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od podpisania umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Armii Krajowej 1A w Słupsku“.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 20.04.2017 r. o godz. 15.00.

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Małgorzata Kowalczyk-Bekier - administrator, Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 w Słupsku ul. Prusa 6, pok. nr 15, tel. 59 84 87 611, e-mail: malgorzata.kowalczyk-bekier@pgm.slupsk.pl w godz. od 7.00 do 15.00

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

3. Wytyczne Wojewódzkiego Konseratora Zabytków

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie dokumentacja.pdf355,89 kB
wytyczne konserwatora.pdf273,11 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu[1].odt23,64 kB
Formularz ofertowy.odt16,49 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2018-03-22, godz. 22:28)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2018-03-22, godz. 22:27)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4897449