Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

Słupsk, dn. 20.03.2018r.  

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 9/DTZ/U/2018

  

1.    Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

2.    Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu instalacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków mieszkalnych  zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3.    Termin wykonania zamówienia:  30.06.2018 rok

4.    Termin i miejsce składania ofert:   23.03.2018 r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.   76-200 Słupsk
ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu instalacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z dachów budynków mieszkalnych  zgodnie z załącznikiem Nr 1” Nr sprawy: 9/DTZ/U/2018, nie otwierać przed dniem  23.03.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.03.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

5.    Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

6.     Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, doświadczenie projektanta branży instalacyjnej, spełniającego wymagany warunek, który będzie realizował projekt  40%

7.    Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały
w Instrukcji dla oferentów.

8.    Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

9.        Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

10.              Załączniki:

1)                   Instrukcja dla oferentów

2)                   Wykaz budynków

3)                   Formularz ofertowy

4)                   Wykaz osób

5)                   Wzór umowy

 

 

Podpisała: Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie.pdf497,04 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 216,57 kB
Zał. 1.pdf568,64 kB
Zał. 2- Formularz oferty.doc66,50 kB
Zał. 3- Wykaz osób.doc86,00 kB
Zał. 4- umowa projekt.doc106,50 kB
unieważnienie.pdf216,01 kB
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2018-03-20, godz. 10:34)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2018-03-20, godz. 10:33)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614302