Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 28.02.2018r.

  

  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 7/DPZ/U/2018

 

 1. Zamawiający:

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,    

 2. Przedmiot zamówienia: wykonanie usług powszechnej deratyzacji w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku

 3. Termin wykonania zamówienia:  

  Termin wykonania - I - etapu od dnia 15.03.2018 r. do dnia 15.04.2018 r.

  Termin wykonania - II - etapu od dnia 15.10.2018 r. do dnia 15.11.2018 r.

  oraz dodatkowo w ramach profilaktyki gwarancyjnej – sukcesywnie wg występujących potrzeb od zawarcia umowy do 31.12.2018r.

 4. Termin i miejsce składania ofert:  06.03.2018 r., o godz. 10:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na –wykonanie usług powszechnej deratyzacji w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku Nr sprawy: 7/DPZ/U/2018, nie otwierać przed dniem 06.03.2018 roku godz. 10:00.

 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1 do instrukcji dla oferentów. 

 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.03.2018r. o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka, Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 6. Szczegółowe warunki udziału określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 9. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Wykaz usług

  4. Wzór umowy

  5. Wykaz nieruchomości

    

   Podpisał:Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-02-28, godz. 13:49)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-02-28, godz. 13:49)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf501,53 kB
Instrukcja dla ofertentów.pdf2 576,40 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc55,00 kB
Załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx17,73 kB
Załącznik nr 3 - Wzór umowy ....doc59,00 kB
Załącznik nr 4 Wykaz nieruchomości.pdf2 877,39 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf572,02 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832650