Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

 

                                                                                                                             27.02.2018

 

OGŁOSZENIE

 

KONKURS OFERT 

Numer sprawy: 5/DTZ/RB/2018

 

 

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: Wykonanie sufitu podwieszanego z kształtowników  CD i UD z montażem maty samoprzylepnej przeciwdźwiękowej K-Fonik ST GK i płytami perforowanymi NIDA Sonic C10n8 w lokalu użytkowym przy ul Mostnika 7 w Słupsku.  

 3. Termin wykonania zamówienia: 2 tygodnie od podpisania umowy

 4. Termin i miejsce składania ofert:   05.03.2018r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

 

Konkurs ofert na „Wykonanie sufitu podwieszanego z kształtowników  CD i UD z montażem maty samoprzylepnej K-Fonik ST GK i płytami perforowanymi NIDA Sonic C10n8 w lokalu użytkowym przy ul Mostnika 7 w Słupsku.” – Nr sprawy: 5/DTZ/RB/2018, nie otwierać przed dniem  05.03.2018 roku godz. 9:30.

 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.03.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2.  Kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 60%, gwarancja 40%

 3. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 4. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 5. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 6. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Wykaz robót

  4. Wzór umowy

  5. Przedmiar robót,

    

    

   Podpisał:Andrzej Nazarko

                                    Elza Jabłońska

 

 

 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf501,38 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 471,52 kB
Załšcznik nr 1 - Formularz oferty.doc66,00 kB
Załącznik nr 2 Wykaz robót.docx16,70 kB
Załącznik nr 3 Wzór umowy-.docx34,17 kB
Przedmiar Mostnika 7.pdf147,74 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-02-27, godz. 13:57)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-02-27, godz. 13:55)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604860