Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 20.02.2018r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 2/DTZ/RB/2018

 

 

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane w zakresie rozbiórki  budynków gospodarczych przy   ul. Jaracza 15 w Słupsku”.

 3. Termin wykonania zamówienia: od  dnia 20.03.2018r.

 4. Termin i miejsce składania ofert:  26.02.2018r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynków gospodarczych  przy ulicy Jaracza 15 w Słupsku” – Nr sprawy: 2/DTZ/RB/2018, nie otwierać przed dniem  26.02.2018 roku godz. 9:30.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik, Dorota Wysocka, tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz robót

  6. Wzór umowy

  7. Przedmiar robót, projekt budowlany

    

    

   Podpisał: Andrzej Nazarko, Elza Jabłońska

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-02-20, godz. 14:33)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-02-20, godz. 14:27)
Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf483,08 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf3 235,58 kB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc57,00 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,50 kB
Załącznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,50 kB
Załącznik nr 4 Wykaz robót.docx16,54 kB
Załącznik nr 5 Wzór umowy.odt33,67 kB
Przedmiar Jaracza 15 .pdf90,35 kB
Projekt Budowlany opis.pdf9 024,06 kB
Projekt budowlany rysunki.pdf726,65 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf720,89 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1832692