Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 09.02.2018r.

Numer sprawy: 3/DTZ/U/2018

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Wymiana piasku w piaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

  ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

 2. Określenie przedmiotu zamówienia: wymiana piasku w piaskownicach o łącznej pojemności znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.

 3. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od dnia podpisania umowy.

 4. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 16.02.2018r., o godz. 09:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs na wymianę piasku wpiaskownicach znajdujących się na posesjach zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku "

  1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  2. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.02.2018r. o godz. 09:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-14:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz usług

  6. Wzór umowy

  7. Wykaz piaskownic

    

    

   Podpisał:Ewa Wach

    

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf501,25 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf2 776,24 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc54,00 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc34,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc35,00 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc37,00 kB
Załącznik 5 - wzór umowy.docx22,60 kB
Wykaz Piaskownic.pdf974,99 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf717,08 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2018-02-09, godz. 10:22)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2018-02-09, godz. 10:22)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885115