Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL -1 /6 /2018 Słupsk, dn. 16.01.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Krasińskiego 13 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: Obsługa kominiarska budynku wspólnoty mieszkaniowej Krasińskiego 13 w Słupsku, w tym czyszczenie przewodów kominowych, przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wydawanie opinii kominiarskich, udrożnienie / odgruzowanie przewodów kominowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: określa załącznik nr 1

3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018 r.

4. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

5. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, za poszczególne czynności:

a) czyszczenie przewodów kominowych:

- czyszczenie przewodów dymowych (10 szt.) – cena jednostkowa za sztukę

-czyszczenie przewodów spalinowych ( 6 szt.) – cena jednostkowa za sztukę

-czyszczenie przewodów wentylacyjnych (6 szt.) – cena jednostkowa za sztukę

b) okresowa kontrola stanu technicznego sprawności przewodów kominowych : dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – cena jednostkowa za sztukę

c) udrożnienie przewodu kominowego za pomocą bolca lub przebijaka – cena jednostkowa za sztukę

d) odgruzowanie przewodu kominowego lub usunięcie gniazda ptaków z wykuciem otworów pomocniczych – cena jednostkowa za sztukę

e) wykonanie prześwietlenia 1 szt. przewodu kominowego, za pomocą kamery – cena jednostkowa za sztukę

f) sporządzenie opinii kominiarskiej – cena jednostkowa za sztukę

6. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

 

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Obsługa kominiarska budynku mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 13 w Słupsku.”

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 29.01.2018 r. o godz. 12:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Kamila Knitter

e-mail: kamila.knitter@pgm.slupsk.pl tel. 725 757 819 w godzinach od 7:00 do 15:00,

 

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

  1. Zakres obowiązków

  2. Formularz ofertowy

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
zapytanie kominiarz Krasinskiego 13.pdf369,44 kB
Formularz ofertowy.odt16,99 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia w postepowaniu.pdf140,36 kB
zalacznik nr 1 Kr 13.pdf62,32 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2018-01-22, godz. 07:17)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2018-01-22, godz. 07:17)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4885142