Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AwiL 2/ 194 /2017                                   Słupsk, dn. 18 .12.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Piekiełko 13-14   w Słupsku,  w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy  ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

   

                                        zaprasza do złożenia oferty obejmującej :

1.Przedmiot zamówienia: sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  dotyczącej remontu i sposobu zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku przed dalszym pękaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z  Zarządem wspólnoty.

3. Termin realizacji zamówienia:   2018 rok

4. Wymagany  minimalny okres gwarancji: …..............

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty należy podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. 

7. Ofertę nelaży złożyć w formie pisemnej, w języku polskim  pod rygorem nieważności  na załączonym formularzu oferty. 

... Terminy

 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu i sposobu zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku przed dalszym pękaniem wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – Piekiełko 13-14”

 

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 08.01.2018 r. o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Katarzyna Skolarus                  

    e-mail: katarzyna.skolarus@pgm.slupsk.pl, tel. 59 84 87 651 , w godzinach od 7:00 do 15:00,

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie                u administratora budynku.

 1. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

   

  Załączniki do pobrania:

  1. Formularz ofertowy.

  2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

   

                                         

    

   

                                                                                     ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
zap. ofert. grudzien 2017.pdf345,05 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2017-12-19, godz. 14:24)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2017-12-19, godz. 14:24)
Odwiedzin: 1312

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5474498