Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 08.12.2017r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

Numer sprawy: 25/DPZ/U/2017

 

1.    Zamawiający: Miasto Słupsk

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

2.    Przedmiot zamówienia: „na świadczenie usług pogotowia technicznego elektrycznego, polegających na usuwaniu lub zabezpieczaniu awarii oraz utrzymaniu w stałej sprawności eksploatacyjnej  instalacji elektrycznych w nieruchomościach; w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz innych pomieszczeniach przynależnych do lokali stanowiących własność Miasta Słupsk, a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o.
w Słupsku.”
  

3.    Termin wykonania zamówienia:  od dnia 01.01.2018r do dnia 31.12.2019 roku

4.    Termin i miejsce składania ofert:  15.12.2017 r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

5.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

6.    Konkurs ofert na świadczenie usług pogotowia technicznego elektrycznego, polegających na usuwaniu lub zabezpieczaniu awarii oraz utrzymaniu w stałej sprawności eksploatacyjnej  instalacji elektrycznych w nieruchomościach; w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz innych pomieszczeniach przynależnych do lokali stanowiących własność Miasta Słupsk, a zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku.” – Nr sprawy: 25/DPZ/U/2017, nie otwierać przed dniem 15.12.2017 roku godz. 9:00.

7.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

8.    Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.12.2017r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

9.    Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

10.    Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Dorota Wysocka,

       tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

11.    Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

12.    Szczegółowe warunki udziału określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

13.    Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

14.    Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

15.              Załączniki:

1)                   Instrukcja dla oferentów

2)                   Formularz oferty

3)                   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

4)                   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5)                   Wykaz osób

6)                   Wzór umowy

 

Podpisał: Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Dorota Wysocka
Udostępnił: Dorota Wysocka (2017-12-08, godz. 14:15)
Modyfikacja: Dorota Wysocka (2017-12-08, godz. 14:13)
Nazwa plikuRozmiar
ogłoszenie.pdf377,05 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf1 915,72 kB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.doc67,50 kB
Załącznik nr 2 - Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału 2.doc38,50 kB
Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia 2.doc35,00 kB
Załącznik nr 4- Wykaz osób.doc37,00 kB
Załącznik nr 5 - umowa na pog.elektryczne.doc87,00 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf319,72 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1716985