Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Numer sprawy: 22/DPZ/U/09/2017

  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

„Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w  lokalu komunalnym przy ul Jaracza 22/3 będącym w mieszkaniowym zasobie Miasta Słupsk.”

 

 1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk.

Określenie przedmiotu zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej centralnego ogrzewania  i ciepłej wody w lokalu komunalnym przy ul Jaracza 22/3 będącym w mieszkaniowym zasobie Miasta Słupsk.

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

 • Wzór umowy

 1. Termin wykonania zamówienia: w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

 2. Termin i miejsce składania ofert

  1. Termin składania ofert: upływa w dniu 20.11.2017r., o godz. 9:00

  2. Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.

   76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)

  3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

   Oferta – Konkurs ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na instalacje gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalu komunalnym Jaracza 22/3 – nr sprawy 22/DPZ/U/09/2017”

   Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.11.2017r. o godz. 9:20  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 3. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 5. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:

         najniższa cena - waga 100%.

 6. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 7. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 8. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 9. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz osób

  6. Wzór umowy

    

    

   Podpisał:Ewa Wach

    

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx26,94 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc31,00 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc26,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz osób.odt10,18 kB
Zalacznik nr 5 Umowa wzór.doc76,50 kB
Ogłoszenie o konkursie.pdf724,37 kB
Instrukcja dla oferentów (3).pdf3 877,71 kB
Informacja o unieważanieniu postepowania.pdf243,98 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2017-11-15, godz. 09:45)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2017-11-15, godz. 09:40)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 2614300