Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

„Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych będących własnością Miasta Słupsk”.

Numer sprawy: 21/DPZ/RB/09/2017

 

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych będących własnością Miasta Słupsk”.

 3. Termin wykonania zamówienia: 30.12.2017r.

 4. Termin i miejsce składania ofert:  14.11.2017r., o godz. 7:15.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs : „Przestawienie pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych będących własnością Miasta Słupsk”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2017r. o godz. 7:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury.  

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:

  - najniższa cena - 80%.

  - termin gwarancji -20%

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały    w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz robót

  6. Wzór umowy

  7. Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf388,44 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf4 522,69 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,00 kB
Załącznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,00 kB
Załącznik nr 4 Wykaz robót.docx16,54 kB
Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc105,50 kB
Przedmiar robót 2.pdf292,74 kB
Kosztorys.pdf396,85 kB
Zmiana w treści ogłoszenia.pdf396,47 kB
Zamiana w treści załącznika.pdf173,15 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx21,45 kB
Informacja o wyniku postepowania.pdf838,11 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2017-11-08, godz. 13:06)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2017-11-09, godz. 12:48)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4604404