Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL 1/126/2017 Słupsk, dn. 31.10.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 5 w Słupsku, w imieniu której działaPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6 w Słupsku

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1.Przedmiot zamówienia: ,,Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 5 w Słupsku”

2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

2.1 projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla lokali w budynku głównym i oficynie ( przyłączenie do istniejącego węzła c.o. w budynku) wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do realizacji inwestycji - 4 szt.

2.2.przedmiar robót centralnego ogrzewania – 3 szt.

2.3 kosztorys inwestorski centralnego ogrzewania – 3 szt.

2.4 szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych centralnego ogrzewania – 3 szt.

2.5 wymienione dokumenty w wersji elektronicznej

3. Termin realizacji zamówienia: do 60-dni po podpisaniu umowy

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 24-miesiące

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

  1. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu ofertowym.

Terminy

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. Prusa 6, sekretariat w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie wewnętrznej instalacji c.o., w nieruchomości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 5 w Słupsku

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 15.11.2017 r. o godz. 14:00

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Aleksandra Betto,

e-mail: aleksandra.betto@pgm.slupsk.pl, tel. 725 757 809 w godz. od 8:00 do 15:00.

Wybór oferty

1. Otwarcia ofert i wyboru oferty dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

2.Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
OGLOSZENIE Sienkiewicza 5 dokumentacja CO.pdf298,52 kB
Formularz ofertowy.odt16,99 kB
Oswiadczenie o spelnieniu warunków i braku podstaw wykluczenia w postepowaniu.odt26,70 kB
Autor dokumentu: Paweł Szewczyk
Udostępnił: Paweł Szewczyk (2017-11-02, godz. 09:03)
Modyfikacja: Paweł Szewczyk (2017-11-02, godz. 09:03)
Odwiedzin: 1326

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592211