Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 26.10.2017r.

 

  

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

 

 

Numer sprawy: 17/DPZ/U/2017

 

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia:   „Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

 3. Termin wykonania zamówienia:

- AZG: od daty podpisania umowy do dnia 28.02.2018r.

- AWiL1: od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2018r.

- AWiL2:  od daty podpisania umowy do dnia 31.05.2018r.

 1. Termin i miejsce składania ofert:  3.11.2017r., o godz. 9:00.

  Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

Konkurs ofert na „Wykonanie okresowych przeglądów instalacji gazowych i przyborów gazowych w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Słupska zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”. – Nr sprawy: 17/DPZ/U/2017, nie otwierać przed dniem  3.11.2017 roku godz. 9:00.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3.11.2017r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik,

         tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.

 5.    Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz robót

  6. Wzór umowy

  7. Przedmiar robót, projekt budowlany

    

   Podpisał: Ewa Wach

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie.pdf764,20 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf4 549,39 kB
Zalacznik nr 1 formularz ofertowy.doc62,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc32,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc36,00 kB
Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc70,50 kB
WYKAZ AZG.pdf439,16 kB
Wykaz WM AWiL1.pdf611,33 kB
Wykaz AWiL 2.pdf394,33 kB
Informacja o unieważnieniu postępowania..pdf450,09 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2017-10-26, godz. 14:05)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2017-10-26, godz. 14:02)

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 4626706