Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 16.10.2017r.  

 

OGŁOSZENIE

KONKURS OFERT

„Utwardzenie terenu działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku”.

Numer sprawy: 19/DPZ/RB/09/2017

 

 1. Zamawiający: Miasto Słupsk

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     

  ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,

  działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      

 2. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane w zakresie wykonania utwardzenia wjazdu na terenie posesji działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku.

 3. Termin wykonania zamówienia: 6 tygodnie od dnia podpisania umowy.

 4. Termin i miejsce składania ofert:  20.10.2017r., o godz. 9:00.

Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.                  76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:

"Oferta - Konkurs na wykonanie: „Utwardzenie terenu działki przy ul. Prof. Lotha 12 oraz wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż budynku przy ul. Mostnika  10 w Słupsku”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.10.2017r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.

 1. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 

 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Krzysztofik  tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.

 3. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie:

  - najniższa cena - waga 60%.

  - najdłuższy okres gwarancji – waga 20%

  - najdłuższy termin płatności – waga 20%

 4. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały                          w Instrukcji dla oferentów.

 5. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.

 6. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).

 7. Załączniki:

  1. Instrukcja dla oferentów

  2. Formularz oferty

  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Wykaz robót

  6. Wzór umowy

  7. Przedmiar robót

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Instrukcja dla oferentów.pdf4 045,66 kB
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx22,26 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,50 kB
Załącznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc31,50 kB
Załącznik nr 4 Wykaz robót.docx16,64 kB
Załącznik nr 5 wzór umowy.doc104,50 kB
Lotha 12 - chodnik p.pdf252,86 kB
Mostnika 10 - chodnik p.pdf251,99 kB
lotha 12 mapa.pdf387,45 kB
Zmiana treści i terminu.pdf177,30 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf888,87 kB
Autor dokumentu: Małgorzata Krzysztofik
Udostępnił: Małgorzata Krzysztofik (2017-10-16, godz. 14:19)
Modyfikacja: Małgorzata Krzysztofik (2017-10-16, godz. 14:16)
Odwiedzin: 1865

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409359