Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL2/156/2017                       upsk, dn. 02 października 2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wileńskiej 18 w Słupsku,               w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku             ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

1. Przedmiot zamówienia: zakup i montaż na grzejnikach elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z systemem radiowym oraz rozliczanie całkowitego kosztu ogrzewania.

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zakup i montaż  na grzejnikach elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z systemem radiowym 58 szt. oraz rozliczanie całkowitego kosztu ogrzewania.

 

3. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z umową zawartą z Zamawiajacym.

 

4. Wymagany minimalny okres gwarancji:

 

5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

 

6. Cenę oferty należy obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 

7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

Terminy

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta –  zakup i montaż na grzejnikach elektronicznych podzielników kosztów ogrzewania z systemem radiowym oraz rozliczanie całkowitego kosztu ogrzewania w budynku nr 18 przy ul. Wileńskiej                 w Słupsku.

2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 16 października 2017 r. o godz. 9ºº

3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Barbara Ostrowska,                                        

e-mail: barbara.ostrowska@pgm.slupsk.pl , tel. 59 8487654, w godzinach od  7ºº do 15ºº.

  

Wybór oferty

 

1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie            u administratora budynku.

 

2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

 

Załączniki do pobrania:

1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

 

                                                                                      ………………………………… 

          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
Wilenska 18 podzielniki.pdf344,91 kB
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2017-10-03, godz. 14:18)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2017-10-03, godz. 14:06)
Odwiedzin: 1569

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592266