BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
www.pgm.slupsk.pl www.bip.gov.pl
 
Boiuletyn Informacji Publicznej
Wyszukiwanie:
szukaj
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc  
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 26.09.2017r.

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

Numer sprawy: 16/DPZ/RB/09/2017


1. Zamawiający: Miasto Słupsk
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku                     
ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk,
działające jako zarządca nieruchomości w imieniu i na rzecz Miasta Słupsk                      
2. Przedmiot zamówienia: „Roboty budowlane w zakresie rozbiórki  budynków gospodarczych przy   ul. Niemcewicza 11 w Słupsku”.
3. Termin wykonania zamówienia: od  dnia 30.11.2017r.
4. Termin i miejsce składania ofert:  10.10.2017r., o godz. 9:00.
Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat).
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
Konkurs ofert na „Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynków gospodarczych  przy ulicy Niemcewicza 11 w Słupsku” – Nr sprawy: 16/DPZ/RB/09/2017, nie otwierać przed dniem  10.10.2017 roku godz. 9:30.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.10.2017r. o godz. 9:30  w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury. 
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Włodarczyk, tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych, w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie: najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wykaz robót
6) Wzór umowy
7) Przedmiar robót, projekt budowlany

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-09-26, godz. 08:06)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-09-26, godz. 10:08)
Nazwa plikuRozmiar
OGŁOSZENIE - KONKURS OFERT.pdf697,45 kB
Instrukcja dla oferentów.pdf189,01 kB
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc56,50 kB
Załącznik nr 2 Wzór oswiadczenia o spełnianiu warunków udziału.doc33,00 kB
Załącznik nr 3 Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc30,50 kB
Załącznik nr 4 Wykaz robót.docx19,87 kB
Załącznik nr 5 Wzór umowy-.docx41,90 kB
PROJEKT BUDOWLANY _OPIS.pdf8 228,38 kB
PROJEKT BUDOWLANY _RYSUNKI.pdf4 823,70 kB
PRZEDMIAR ROBÓT(1).pdf944,36 kB
Zmiana SIWZ.pdf199,42 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf441,53 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 1524353