Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Ogłoszenie nr 589385-N-2017 z dnia 2017-09-18 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku: Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk, działające w imieniu i na rzecz Miasta Słupska jako zarządca nieruchomości komunalnych
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 77128515500000, ul. ul. Tuwima  4 , 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 82 93, e-mail zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl; maciej.lesniak@pgm.slupsk.pl, faks 59 842 80 48.
Adres strony internetowej (URL): www.pgm.slupsk.pl
Adres profilu nabywcy: www.um.slupsk.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.pgm.slupsk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.pgm.slupsk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, w języku polskim, w wersji papierowej złożone w zamkniętych kopertach
Adres:
PGM Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska
Numer referencyjny: 10/DPZ/RB/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
maksymalnej liczby części 2
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są: remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska. 2. Zakres zamówienia: obejmuje wykonanie remontów 14 lokali komunalnych, obejmujących swym zakresem remonty instalacji sanitarnych i elektrycznych, roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 3. Zamówienie podzielone jest na 4 części. CZĘŚĆ NR 1: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – SŁOWIŃSKIE Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Lelewela 24 m 6, Lelewela 24 m 35 , Lelewela 24 m 51 , Lipowa 1 m 43 CZĘŚĆ NR 2: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – BAŁTYCKA Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Poniatowskiego 14 m 3, Poniatowskiego 14 m 1, Armii Krajowej 11 m 2b CZĘŚĆ NR 3: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – NADRZECZE/ KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO. Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Drewniana 5 m 5, Chopina 18b m 9, Leśna 1a/2, Wazów 1 m 2 . CZĘŚĆ NR 4: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – ŚRÓDMIEŚCIE Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Kołłątaja 17 m 6, Kołłątaja 40of m 12 , Szczecińska 16 m 1 a . 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany (Kołłątaja 17/6), przedmiar robót, opinie kominiarskie i wzór umowy stanowiące załączniki do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w 4 częściach. Zamawiający informuje, że ogranicza możliwość składania ofert przez jednego Wykonawcę do maksymalnie 2 części. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego. 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 11. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 12. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenie wskazujące na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcy po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy, w całości bądź części, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (Formularzu Oferty) zakresu zamówienia jaki zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz z podaniem przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców. W przypadku nie wskazania w formularzu ofertowym zakresu zamówienia, który ma być realizowana przez podwykonawcę Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonywana przez Wykonawcę osobiście. 13. Wspólny słownik zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 45410000-1 – tynki 42262500-6 – roboty murowe 45262423-2 – posadzki 45442100-8 – roboty malarskie 45432113-9 – układanie podłóg drewnianych 45430000-0 – deskowanie z płyt OSB 45421110-8 – ślusarka drzwiowa i okienna 45421100-5 – stolarka drzwiowa 45421100-5 – instalowanie okien i drzwi i podobnych elementów 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45410000-1
42262500-6
45262423-2
45442100-8
45432113-9
45430000-0
45421110-8
45421100-5
45311200-2
45330000-9
45332400-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 50
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 200 000,00 PLN dla każdej z części. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę, na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną odpowiadającą sumie sum gwarancyjnych dla tych części, na które składa ofertę
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie remontów mieszkań bądź lokali użytkowych o wartości zamówienia nie mniejszej niż: Dla części nr 1: 100 000,00zł brutto każda Dla części nr 2: 100 000,00zł brutto każda. Dla części nr 3: 120 000,00zł brutto każda. Dla części nr 4: 100 000,00zł brutto każda. W przypadku gdy wykonawca składa ofertę, na więcej niż jedną część zamówienia zobowiązany jest wykazać, że wykonał zamówienia określone powyżej odpowiadające sumie zamówieniom jakie powinien wykonać dla wszystkich części na które składa ofertę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3) Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r., poz. 1126), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7. SIWZ „dokumenty poświadczające brak podstaw do wykluczenia” składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), a. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w powyżej niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Terminy, o których mowa w powyżej w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, wraz z oświadczeniem Wykonawca składa listę podmiotów należącą do grupy kapitałowej i przedstawia dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Za najważniejsze roboty które należy wykazać w wykazie oraz dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku o którym mowa w V.2.c) SIWZ. Dowodami o których mowa powyżej są: a) poświadczenie że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia którym mowa w lit. a) powyżej c) W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów poświadczających, że wykazane roboty zostały wykonane należycie. W przypadku konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej, budzą wątpliwość Zamawiającego lub gdy z poświadczenia alb innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 3) W sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów za zasadach określonych w art. 22a ustawy będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane wskazane zdolności dotyczą. 4) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty potwierdzające spełnianie warunków składa co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie, natomiast dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5) Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału bądź kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Kosztorysy ofertowe
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin realizacji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-03, godzina: 09:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr:  1 Nazwa:  Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – SŁOWIŃSKIE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 1: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – SŁOWIŃSKIE Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Lelewela 24 m 6 Zakres prac: rozebranie posadzek z płytek oraz wykładziny podłogowej, wypoziomowanie podłogi w całym lokalu, ułożenie wykładziny pcv, listew przypodłogowych i progowych, rozebranie okładzin z płytek ściennych, wymianę stolarki okiennej z parapetami wewnętrznymi, wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej z powiększeniem otworu drzwiowego w łazience, rozbiórkę jednego pieca a w drugim wymianę rusztu, uzupełnienie tynków po płytkach, odgrzybienie ścian i sufitów, malowanie całego lokalu, montaż kratek wentylacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej pod grzejniki elektryczne energooszczędne, montaż trzech grzejników energooszczędnych. Lelewela 24 m 35 Zakres prac: zdemontowanie paneli ze ścian i sufitów oraz kasetonów styropianowych z sufitu, przyklejenie płyt K-G na ścianach i sufitach, wymiana paneli podłogowych w pokojach wraz z montażem listew przypodłogowych i progowych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami, malowanie stolarki okiennej drewnianej, zamontowanie nawietrzaków, przygotowanie ścian i sufitów do malowania, wykonanie gładzi, malowanie całego lokalu, wykonanie instalacji elektrycznej pod grzejniki elektryczne energooszczędne, montaż czterech grzejników energooszczędnych. Lelewela 24 m 51 Zakres prac: rozebranie ścianek wydzielających łazienkę, postawienie nowych ścianek z płyt K-G na ruszcie metalowym, wymiana płyt K-G na ścianie okiennej, demontaż kasetonów z sufitu, Wykonanie otworu drzwiowego z pokoju do kuchni oraz montaż nadproża drzwiowego, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicami, wymiana okładzin podłogowych z wyrównaniem podłoża zaprawą samopoziomującą, ułożenie wykładziny pcv, przestawienie pieca z nowych kafli, montaż nawietrzaków okiennych, gruntowanie, ułożenie gładzi na ścianach i sufitach malowanie całego lokalu, montaż kratek wentylacyjnych i rewizyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej pod grzejniki elektryczne energooszczędne, montaż trzech grzejników energooszczędnych. Lipowa 1 m 43 Zakres prac: zerwanie wykładziny podłogowej, wykonanie wylewki samopoziomującej, ułożenie wykładziny z montażem listew przyściennych, rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych, uzupełnienie tynków, wymiana stolarki okiennej (z nawietrzakami), wymiana parapetów wewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicami, wymiana ścianki działowej z płyt K-G pomiędzy kuchnią a łazienką, wymiana naświetla drewnianego na PCV, wykonanie gładzi na ścianach i sufitach, malowanie lokalu farbami emulsyjnymi, malowanie grzejników i rur, wymiana kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych, montaż grzejnika elektrycznego w łazience. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.1 do SIWZ- przedmiar robót.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-1, 45442100-8, 45430000-0, 45421100-5, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  2 Nazwa:  Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – BAŁTYCKA
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 2: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – BAŁTYCKA Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Poniatowskiego 14 m 3 Zakres prac: wymiana podłóg z desek na płytę OSB, wypoziomowanie legarów, rozebranie polepy, ułożenie foli i wełny mineralnej, wymiana tynków w kuchni i łazience, szpachlowanie ścian, malowanie pomieszczeń farbami emulsyjnymi, ułożenie płytek ceramicznych w łazience, malowanie lamperii w kuchni, montaż kratek wentylacyjnych, ułożenie wykładziny PCV w kuchni łazience i przedpokoju oraz paneli w pokoju wraz z listwami przyściennymi, demontaż drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą, wymiana drzwi wejściowych z ościeżnicą, montaż drzwi wewnętrznych szt. 2, przestawienie pieca kaflowego, przebudowa instalacji wod-kan, montaż wanny, miski ustępowej, bojlera umywalki w łazience, zlewu jednokomorowego z baterią na blacie z płyty MDF w kuchni, malowanie grzejników oraz montaż grzejnika w łazience, wymiana zaworów termostatycznych i wodomierza oraz zakup kuchni elektrycznej dwupalnikowej, wymiana instalacji elektrycznej. Poniatowskiego 14 m 1 Zakres prac: Wymiana podłóg z desek na płytę OSB, wymiana okien skrzynkowych na okna z PCV przy zachowaniu istniejącego podziału, montaż nawiewników higrosterowanych, wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wykonanie nadproży drzwiowych szt. 2, zamurowanie wnęk podokiennych, wymiana tynków wewnętrznych, montaż płyt K-G na suficie na stelażu, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii łazienka i kuchnia, ułożenie wykładziny PCV kuchnia łazienka, przedpokój , panele w pokoju, wymiana drzwi wejściowych oraz wewnętrznych, przestawienie pieca kaflowego, wymiana pionu kanalizacyjnego, demontaż instalacji gazowej, montaż urządzeń sanitarnych, montaż bojlera elektrycznego, montaż wodomierza. Armii Krajowej 11 m 2b Zakres prac: wymiana uszkodzonych tynków, montaż płyt K-G na ścianie między okojem a kuchnią oraz na sufitach, wykonanie gładzi i malowanie farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, malowanie stolarki drzwiowej, wyrównanie podłóg płytą OSB ułożenie wykładziny PCV wraz z listwami przyściennymi, wymiana instalacji elektrycznej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-1, 45262423-2, 45442100-8, 45430000-0, 45421100-5, 45311200-2, 45332400-7, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  3 Nazwa:  Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – NADRZECZE/ KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 3: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – NADRZECZE/ KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO. Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Drewniana 5 m 5 Zakres prac: wymiana uszkodzonych tynków, wydzielenie pomieszczenia łazienki, wykonanie gładzi i malowanie farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, wyrównanie podłóg płytą OSB ułożenie wykładziny PCV wraz z listwami przyściennymi, wymiana instalacji elektrycznej. Chopina 18b m 9 Zakres prac: wymiana uszkodzonych tynków, wykonanie otworu drzwiowego, wykonanie ścianki działowej z płyty K-G, wymiana okien i drzwi, wykonanie gładzi i malowanie farbami emulsyjnymi wszystkich pomieszczeń, wyrównanie podłóg płytą OSB ułożenie wykładziny PCV wraz z listwami przyściennymi, wymiana instalacji elektrycznej. Leśna 1a/2 Zakres prac: wymiana uszkodzonych tynków, wykonanie ścianki z płyt K-G, wydzielenie pomieszczenia łazienki, przygotowanie podłoża, zagruntowanie powierzchni ułożenie gładzi, malowanie całego lokalu farbami emulsyjnymi, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, montaż nawietrzaków, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz drzwi wejściowych, wyrównanie podłogi płytami osb, ułożenie wykładziny PCV z listwami przyściennymi, wymiana instalacji elektrycznej. Wazów 1 m 2 Zakres prac: przygotowanie powierzchni do malowania, ułożenie gładzi tynkowej, malowanie lokalu farbami emulsyjnymi, naprawa posadzek, ułożenie płytek ceramicznych w przedpokoju, kuchni, łazience i wc (z materiałów powierzonych przez przyszłego najemcę), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymiana drzwi do lokalu z ościeżnica, wymiana drzwi wewnętrznych szt. 3, wymiana okien i drzwi balkonowych z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi, montaż gazowego podgrzewacza wody, wywóz i utylizacja gruzu. Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.3 do SIWZ- przedmiar robót, opinie kominiarskie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-1, 42262500-6, 45262423-2, 45442100-8, 45432113-9, 45430000-0, 45421110-8, 45421100-5, 45311200-2, 45330000-9, 45332400-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:  4 Nazwa:  Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – ŚRÓDMIEŚCIE
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ NR 4: Remont lokali komunalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Miasta Słupska zarządzanym przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku – ŚRÓDMIEŚCIE Zamówienie będzie realizowane w lokalach znajdujących się w Słupsku przy ulicach: Kołłątaja 17 m 6 Zakres prac: przebudowa ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczenia łazienki i kuchni, adaptacja pomieszczenia strychowego na cele mieszkalne, ocieplenie ścian kolankowych oraz ścian od strony strychu, ocieplenie dachu, wymiana wyłazu na okno dachowe, montaż okna dachowego, wymiana podłóg w lokalu, ułożenie paneli w pokoju , ułożenie płytek ceramicznych w łazience, wymiana tynków, wykonanie gładzi gipsowych i malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną, rozbiórka pieca kaflowego, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, montaż kominków wentylacyjnych szt. 2, wykonanie instalacji wod-kan do uzbrojenia łazienki i kuchni montaż urządzeń sanitarnych, zlewozmywaka i kuchni gazowej z piekarnikiem, montaż instalacji gazowej na potrzeby co i cw, montaż kotła gazowego, montaż grzejników, montaż wodomierza. Kołłątaja 40of m 12 Zakres prac: wymiana paneli podłogowych, wymiana podłóg na płytę OSB i ułożenie wykładziny PCV wraz z listwami przyściennymi, odgrzybienie pomieszczeń i malowanie lokalu farbami emulsyjnymi, montaż kratek wentylacyjnych, malowanie stolarki okiennej drewnianej, wymiana okna w łazience na okno z PCV, wymiana drzwi wejściowych do lokalu z ościeżnica, konserwacja pieca kaflowego, wymiana urządzeń sanitarnych, wymiana kuchni gazowej, montaż wodomierza, próba szczelności instalacji wodnej i gazowej, sprawdzenie i uruchomienie przepływowego podgrzewacza wody, sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych. Szczecińska 16 m 1 a Zakres prac: wymiana podłóg z desek na płytę OSB, wymiana tynków wewnętrznych w pokojach, wydzielenie pomieszczenia łazienki, szpachlowanie i malowanie całego lokalu farbami emulsyjnymi, malowanie lamperii w kuchni i łazience, ułożenie wykładziny PCV w przedpokoju i łazience w pokojach paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi, wymiana drzwi wejściowych, montaż drzwi wewnętrznych konserwacja drzwi przesuwnych, wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej, demontaż instalacji co, montaż przepływowego gazowego podgrzewacza wody i wkładu kwasoodpornego w przewodzie spalinowym, montaż urządzeń sanitarnych, montaż wodomierza, próba szczelności instalacji gazowej, wymiana instalacji elektrycznej montaż grzejników energooszczędnych w pokojach Zakres robót budowlanych określa załącznik nr 7.3 do SIWZ- przedmiar robót, projekt budowlany, opinie kominiarskie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45410000-1, 42262500-6, 45262423-2, 45442100-8, 45432113-9, 45430000-0, 45421110-8, 45421100-5, 45311200-2, 45330000-9, 45332400-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 50
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
termin realizacji 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 589385 o zamówieniu.pdf393,29 kB
SIWZ.pdf12 920,03 kB
Załącznik nr 1 Forlumarz ofertowy.doc76,00 kB
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.docx13,61 kB
Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.docx14,97 kB
Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ.docx14,54 kB
Załącznik nr 5 WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH.docx14,46 kB
Opinie kominiarskie.pdf2 358,56 kB
CZĘŚĆ NR 1.zip4 419,53 kB
CZĘŚĆ NR 2.zip2 360,68 kB
CZĘŚĆ NR 3.zip3 886,14 kB
CZĘŚĆ NR 4.zip830,86 kB
Projekt budowlany instalacji co - Kołlątaja 17 m 6.pdf11 852,32 kB
Załącznik nr 6 wzór umowy.doc105,00 kB
Informacja z otwarcia ofert.pdf443,69 kB
Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty.pdf1 656,41 kB
Ogłoszenie o udzielniu zamówienia.pdf2 732,72 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Junak
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-09-18, godz. 09:01)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-09-18, godz. 09:01)
Odwiedzin: 2297

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409377