Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych


Ogłoszenie nr 500018455-N-2017 z dnia 25-08-2017 r.

Słupsk: Zamówienie uzupełniające do postępowania na remont lokalu komunalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w przedmiocie robót realizowanych w lokalu przy ul. Sportowej 43/1 w Słupsku.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działające w imieniu Miasta Słupska jako zarządca nieruchomości

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 77128515500000, ul. ul. Tuwima  4, 76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 82 93, e-mail zamowienia.publiczne@pgm.slupsk.pl; maciej.lesniak@pgm.slupsk.pl, faks 59 842 80 48.
 Adres strony internetowej (url): www.bip.pgm.slupsk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Zamówienie uzupełniające do postępowania na remont lokalu komunalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w przedmiocie robót realizowanych w lokalu przy ul. Sportowej 43/1 w Słupsku.
Numer referencyjny  2/WR/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remont lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w przedmiocie robót realizowanych w lokalu przy ul. Sportowej 43/1 w Słupsku. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane w lokalu przy ul. Sportowej 43/1 w Słupsk, zmierzające do zmiany układu funkcjonalnego lokalu: - przebudowa przegrody pionowej z 2 warstw desek tynkowych pomiędzy pokojem nr 3 a kuchnią nr 4 na ściankę wzmocnioną z 2 płyt G-K na stelaż metalowym, - przebudowa luźnej ścianki z cegły gr. 12 cm pomiędzy pokojem nr 3 a korytarzem nr 1 oraz pomiędzy dużym pokojem a korytarzem w odcinku 1,3m na ściankę z płyt G-K na stelażu metalowym, - przebudowa ścianki z 2 warstw desek w odcinku 1,2 m pomiędzy pokojem nr 5 a korytarzem nr 1 na ściankę z płyt G-K, - rozebranie przegrody pionowej z 2 warstw desek tynkowanych pomiędzy pokojem nr 5 a kuchnią nr 4, - wzmocnienie i zabudowa podsufitki z desek płyta G-K. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45410000-4,
45442110-1


 II.6) Całkowita wartość zamówienia  (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
 Wartość bez VAT: 7041.21
 Waluta:
 PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
 Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu 
 Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
 Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt.6) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowego wykonawcy usługi lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzonych podobnych usług lub robót budowlanych , jeżeli takie zamówienie nie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczeniu jego wartości. W ogłoszeniu o zamówieniu nr 74940-2017 z dnia 27.04.2017r. w sekcji II.7) zapisał, że Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp w wysokości do 10% wartości kwoty zamówienia podstawowego dla wszystkich części dla których prowadzone jest postępowanie. Część nr 3 objęta umową na 245/0/2017 wartość całkowita 79.886,81 zł brutto, gdzie 10% wynosi 7.988,68 zł.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: 
Zakład Usług Komunalnych Beata Kalinowska ,  ,  ul. Koszalińska 2a,  76-200,  Słupsk,  kraj/woj. pomorskie

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie nr 500018455.pdf281,61 kB
Ogłoszenie nr 500023135 o udzieleniu zamówienia.pdf280,67 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-08-25, godz. 12:35)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-08-25, godz. 12:35)
Odwiedzin: 1603

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5409374