Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL2/133/2017                                             Słupsk, dn.04.08.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Grottgera 4A w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej       Sp. z o.o. w Słupsku, ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie remontu i docieplenia budynku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: do uzgodnienia z zarządem wspólnoty.

3. Termin realizacji zamówienia: 2017 rok

4. Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat

5. Warunki płatności: 30dni od dnia złożenia faktury.

6. Cenę oferty podać obliczoną i podaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.                    Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy.

 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

   

  Terminy

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki  Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie                        z  dopiskiem: „Oferta – wykonanieremontu i dociepleniabudynku przy ul. Grottgera 4A w Słupsku”.

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 23.08.2016 r. o godz. 14:00

  3. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Barbara Gumowska,                                       

  e-mail: barbara.gumowska@pgm.slupsk.pl, tel. 609-853-091 w godzinach od 7 do 15.

    

  Wybór oferty

   

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

   

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

   

1. Formularz ofertowy.

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z dokumentacją techniczną.

4. Przedmiar robót.

                                                                                          

                                                                                                            ………………………………… 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2017-08-07, godz. 12:40)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2017-08-07, godz. 12:39)
Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
Grottgera 4A - zapytanie ofertowe.pdf356,66 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB
oświadczenie wykonawcy.doc43,50 kB
Przedmiar robót - Remont i docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Grottgera 4a w Slupsku.pdf209,58 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954417