Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Kontrole w Spółce
2021
2020
2022
2023
Przetargi
Zamówienia poniżej 130 000 zł
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Słupsk, dn. 31.07.2017r. 

 

Numer sprawy: 13/DPZ/D/7/2017

OGŁOSZENIE
KONKURS OFERT

„Dostawa i montaż urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Piotra Skargi w Słupsku”

1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Słupsku  ul. Tuwima 4, 76 – 200 Słupsk.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa
3. Termin wykonania zamówienia:  45 dni od dnia podpisania umowy.
4. Termin i miejsce składania ofert:
1) Termin składania ofert: upływa w dniu 07.08.2017r., o godz. 10:30. 
2) Ofertę należy złożyć na adres Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
76-200 Słupsk ul Tuwima, 4 pokój nr 4 (sekretariat)
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem:
„Oferta –Dostawa i montaż urządzeń zabawowych stanowiących wyposażenie placu zabaw dla dzieci przy ul. Piotra Skargi w Słupsku”
4) Ofertę należy sporządzić w języku polskim wg. wzoru załącznika nr 1. 
5) Miejsce i termin otwarcia ofert: otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.08.2017r. o godz. 10:35 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Tuwima 4, pokój nr 5.
5. Termin płatności: 30 dni od daty złożenia faktury
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Aleksandra Junak tel. 59 84 87 521, Dział zamówień publicznych PGM Sp. z o.o. w Słupsku w godz. 8:00-15:00.
7. Jedynym kryterium wyboru ofert będzie najniższa cena - waga 100%.
8. Szczegółowe warunki udziału w niniejszym "Konkursie ofert" określone zostały w Instrukcji dla oferentów.
9. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenie zamówienia.
10. Informacje o wynikach posterowania zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń I piętro).
11. Załączniki:
1) Instrukcja dla oferentów
2) Formularz oferty
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
5) Wzór umowy
6) Specyfikacja techniczna


Podpisał: Ewa Wach - Prezes Zarządu
 

 

 

wersja do druku pobierz plik 

Załączniki:

Nazwa plikuRozmiar
Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf383,23 kB
Instrukcja dla oferentow.pdf2 358,94 kB
Opis techniczny wyposażenia placu zabaw.pdf1 304,27 kB
Mapa i opis terenu.pdf4 119,25 kB
Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc54,50 kB
Zalacznik nr 2 Wzór oswiadczenia.doc30,50 kB
Zalacznik nr 3 Wzor oswiadczenia.doc31,50 kB
Zalacznik nr 4 Wykaz usług.doc36,50 kB
Załącznik wzór umowy.docx19,49 kB
Informacja o wyniku postępowania.pdf888,38 kB
Autor dokumentu: Aleksandra Podsiadły
Udostępnił: Aleksandra Podsiadły (2017-07-31, godz. 13:31)
Modyfikacja: Aleksandra Podsiadły (2017-08-01, godz. 09:00)
Odwiedzin: 1999

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 5592320