Biuletyn Informacji PublicznejPrzedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. www.pgm.slupsk.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
PGM Sp. z o.o.
Godziny przyjęć interesantów
Struktura organizacyjna
Informacje o majątku
Informacje dla niesłyszących
Aktualności - Ogłoszenia
Dokumenty Spółki
Przetargi
Zamówienia poniżej 30 000 EURO
Zapytania ofertowe - Wspólnoty Mieszkaniowe
Zamówienia w trybie Ustawy PZP
DOSTAWY
USŁUGI
PLANY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Zamówienia w trybie Kodeksu cywilnego
Ogłoszenia o zmianie ogłoszeń
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
------------Archiwum------------
Wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacje SIWZ
Wyjaśnienia SIWZ
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych najemców lokali komunalnych Miasta Słupsk
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wspólnot Mieszkaniowych

Nr sprawy: AWiL2/109/2017                                              Słupsk, dnia 10.07.2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający: Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Podgórna 27 w Słupsku, w imieniu której działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4 – Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15 w Słupsku 

 

zaprasza do złożenia oferty obejmującej:

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego  remontu klatki schodowej z uwzględnieniem: wymiany drzwi wejściowych do budynku od strony ulicy od strony podwórka oraz od piwnicy, wymiany okien na klatce schodowej, naprawy schodów, wymiany instalacji elektrycznej (zakres określić
  po sprawdzeniu stanu istniejącej instalacji), wymiany instalacji oświetleniowej na lampy
  z czujnikami ruchu, montażu instalacji domofonowej

 • wykonanie koszotrysu inwestorskiego i nakładczego przemurowania 2 szt. kominów ponad dachem

   

  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 • wykonanie kosztorysu inwestorskiego i nakładczego  remontu klatki schodowej z uwzględnieniem: wymiany drzwi wejściowych do budynku od strony ulicy od strony podwórka oraz od piwnicy, wymiany okien na klatce schodowej, naprawy schodów, wymiany instalacji elektrycznej (zakres określić
  po sprawdzeniu stanu istniejącej instalacji), wymiany instalacji oświetleniowej na lampy
  z czujnikami ruchu, montażu instalacji domofonowej

  - wykonanie koszotrysu inwestorskiego i nakładczego przemurowania 2 szt. kominów ponad dachem

  - 2 egzemplarze koszotrysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót

  - przedmiotowe dokumenty w wersji elektronicznej (format *pdf)

   

  3. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2017  r.

   

  4. Wymagany minimalny okres gwarancji: -

   

  5. Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia faktury.

   

  6. Cenę oferty należy obliczyć i podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

   

  7. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności na załączonym formularzu oferty.

   

  Terminy

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku Administracja Wspólnot i Lokali nr 2 przy ul. Niemcewicza 15, sekretariat w zamkniętej kopercie z  dopiskiem: „Oferta – Podgórna 27 wykonanie dokumentacji kosztorysowej remontu kl. schodowej oraz przemurowania 2 szt. kominów“

  2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 25 lipca 2017 r. do godz. 10:00

  3.Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentem jest administrator p. Robert Kupc,
  e-mail: robert.kupc@pgm.slupsk.pl , tel. (59) 84 87 669 , w godzinach od  7ºº do 15ºº.

   

  Wybór oferty

  1. Otwarcia ofert i wyboru wykonawcy dokona Zarząd Wspólnoty lub właściciele lokali bez udziału oferentów, w terminie przez siebie ustalonym. Informacja o wyborze oferty dostępna będzie u administratora budynku.

  2. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej lub właściciele lokali zastrzegają sobie prawo odstąpienia
  od postępowania lub wyboru wykonawcy. 

   

  Załączniki do pobrania:

 1. Formularz ofertowy,

 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia,

   

   

   

   

                                                                                                            ………………………………… 

               (podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Renata Dyjas
Udostępnił: Renata Dyjas (2017-07-11, godz. 10:38)
Modyfikacja: Renata Dyjas (2017-07-11, godz. 10:29)
Nazwa plikuRozmiar
formularz ofertowy.doc40,00 kB
OGLOSZENIE Podgórna 27 - remontk kl. schodowej wraz z przemurowanie 2 szt kominów ponad dachem.pdf674,59 kB
oświadczenie oferenta.doc31,00 kB

Dostep do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostep do informacji publicznej nieudostepnionej w BIP

odwiedzin: 1954411